ОБЩИНА ДУПНИЦА

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Вид
Основание
Начин на разпореждане
Насрещна страна
Данъчна оценка
Акт Номер
Акт Дата
Собственост
Вид и описание на имот
Местонахождение
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
149517.11.2006 г.Продажба    27320.01.1999 г.ЧастнаЖилищно - строителен парцел ІV- 3630 кв.277 с 602 кв.м /застроен с право на строеж/гр.Дупница, ул." Драгой болярин" , кв. 277, п-л ІV им. 3630
148803.12.2007 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    100110.06.2003 г.ЧастнаПарцел /УПИ/ VІІ - 4056 с площ 612 кв. м, находящ се в кв. 4 по плана на гр. Дупница, застроен с право на строежгр. Дупница, ул. "Никола Сребров", кв. 4, парцел УПИ VІІ - 4056
130717.07.2008 г.Продажба    165917.03.2008 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI / двадесет и едно/ в квартал 194 /сто деведесет и четири/ по регулационния план на град Дупница, с площ по регулационния план 220 /двеста и двадесет/ квадратни метра, с нов идентификатор 68789.19.502 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка деветнадесет точка петстотин и две/ по кадастралната карта на град Дупница, одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменена със Заповед №КД-14-10-03/18.01.2008 год. на началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ 210 /двеста и десет/ квадратни метра. Имотът не съдържа сгради.Област с административен център Кюстендил, Община Дупница, град Дупница, ул. "Патриарх Евтими" №86, квартал 194 /сто деведесет и четири/, урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI / двадесет и едно/
127830.09.2004 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    49004.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 2, на І етаж от осеметажен блок ЕП-79, строен 1989г., едностаен с площ 45.55 кв.м, 2.218% ид. част от общите части на сградата, мазе № 2 с площ 3.39 кв.м, ведно с правото на строеж Апартамент № 3 на І етаж от осеметажен блок ЕП-79, строен 1989г., двустаен с площ 65.83 кв.м, 3.244% ид. части от общите частина сградата, мазе № 3 с площ 3.39 кв.м, ведно с правото на строежгр.Дупница, ж.к."Бистрица", блок ЕП-79, кв. 216, парцел V-за компл. жил. строителство
225028.11.2008 г.Продажба    166511.08.2008 г.ПубличнаПоземлен имот 68789.607.509 / землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестотин и седем, имот петстотин и девет/ по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 година на Агенция по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-10-64/22.07.2008 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ 1 348 кв.м /хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение "урбанизирана територия", начин на трайно ползване "ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, със стар идентификатор: Квартал 46 /четиридесет и шест/, урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-315 /трети, образуван от имот триста и петнадесети/, с основно предназначение "за жилищно строителство". Имотът не съдържа сгради.Област с административен център Кюстендил, Община Дупница, град Дупница, улица "Страхил Войвода"
127830.09.2004 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книгиАпартамент №2   49004.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 2, на І етаж от осеметажен блок ЕП-79, строен 1989г., едностаен с площ 45.55 кв.м, 2.218% ид. част от общите части на сградата, мазе № 2 с площ 3.39 кв.м, ведно с правото на строеж Апартамент № 3 на І етаж от осеметажен блок ЕП-79, строен 1989г., двустаен с площ 65.83 кв.м, 3.244% ид. части от общите частина сградата, мазе № 3 с площ 3.39 кв.м, ведно с правото на строежгр.Дупница, ж.к."Бистрица", блок ЕП-79, кв. 216, парцел V-за компл. жил. строителство
2507.01.2008 г.ПродажбаАпартамент №6   50704.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 2 на І етаж, вх.А от осеметажен блок ППП-3, строен1978г., едностаен с площ 50.18 кв.м, 1.315% ид. част от общите части на сградата, мазе № 7 с площ 2.70 кв.м, ведно с правото на строеж Апартамент № 6 на І етаж, вх.Б, от осеметажен блок,ППП-3, строен 1978г., двустаен с площ 66.76 кв.м, 1.770% ид. части от общите части на сградата, мазе № 42 с площ 3.91 кв.м, ведно с правото на строежгр.Дупница, ул."Иван Шишман" №33 , кв. 225, парцел І-за компл. жил. строителство
29127.03.2007 г.ПродажбаАпартамент №26   50804.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 9 на ІІ етаж, вх.А от осеметажен блок, строен 1978г., едностаен с площ 50.18 кв.м, 1.452% ид. част от общите части на сградата, мазе № 2 с площ 3.26 кв.м, ведно с правото на строеж Апартамент № 26, на ІV етаж, вх.Б, от осеметажен блок, строен 1978г., едностаен с площ 46.44 кв.м, 1.341% ид. части от общите части на сградата, мазе № 28 с площ 3.49 кв.м, ведно с правото на строежгр.Дупница, ул."Иван Шишман" № 33, кв.225, парцел І-за компл. жил. строителство
130417.07.2008 г.Продажба    63010.08.2001 г.ЧастнаПРОФИЛАКТОРИУМ ЗА РАБОТНИЦИ - масивна четириетажна сграда, строена 1984г., със застроена площ 127.50 кв.м. /състои се от сутерен, два етажа и таванси етаж/Паничище, община Сапарева баня
237917.12.2008 г.Продажба    36818.01.2000 г.ЧастнаАПАРТАМЕНТ № 26, на пети етаж, вход Б на жилищен блок ЕП - 70, строен през1985 г. едностаен, с площ - 44,13 кв.м, 1.910% ид. части от общите части и мазе № 11 с площ 5.36 кв.м, ведно със съответно право на строеж.гр. Дупница, ж.к. "Бистрица", блок ЕП-70 кв.219, п-л І
26016.02.2009 г.ПродажбаПродажба и отписване на апартамента   52204.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 3, на І етаж, вх. А от седеметажен блок ППП-2, строен 1978г., двустаен с площ 74.88кв.м, 1.66% ид. части от общите части на сградата, ведно със съответното правото на строежгр.Дупница, ж.к."Развесена върба", блок ППП- 2, кв. 69, парцел І-за компл. жил. строител. и озеленяване
----12.01.2009 г.Отсъпено право на пристрояване97.15 кв.м   93003.04.2003 г.ЧастнаПарцел /УПИ/ ІІІ - за жилищно строителство и магазини, с площ 3273 кв.м., находящ се в кв.80 по плана на гр. Дупница. / Изградени три жилищни блока с търговски обекти в партерните етажи/гр.Дупница, ул."Хан Крум" и ул."Лоза", кв. 80, парцел ІІІ - за жил. строителство и магазини
225228.11.2008 г.Продажба    49604.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 40 на ІІ етаж, вх.Б от осеметажен блок ЕП-83, строен 1986г., едностаен с площ 43.66кв.м, 1.437% ид. част от общите части на сградата, мазе № 40 с площ 2.69 кв.м, ведно с правото на строеж Апартамент № 41, на ІІІ етаж, вх.Б,от осеметажен блок ЕП-83, строен 1986г., едностаен с площ 43.66 кв.м, 1.437% ид. части от общите части на сградата, мазе № 41 с площ 2.69 кв.м, ведно с правото на строежгр.Дупница, ж.к."Бистрица", блок ЕП-83, кв. 216, парцел V-за компл. жил. строителство
148903.12.2007 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    37931.01.2000 г.ЧастнаЖилищно - строителен парцел І - 471 кв. 290 по рег. план на гр.Дупница с площ 273 кв.м /застроен с правото на строеж/гр.Дупница , ул."Бабуна планина", кв. 290, п-л І - имот № 471
59222.05.2000 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    39224.02.2000 г.ЧастнаНезастроен - парцел ХІІІ - 5970 кв. 95 по регулационния план на гр.Дупница с площ 250 кв.м.гр. Дупница , ул. "Пазарна", кв. 95, п-л ХІІІ - 5970
26409.03.2004 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    32622.07.1999 г.ЧастнаЖилищно - строителен парцел ХХV - 4133 кв. 240 по рег. план на гр.Дупница с площ 475кв.мгр.Дупница , ул."Прогона" кв. 240, п-л ХХV - 4133
35702.04.2001 г.ПродажбаОбещетение   43504.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 8 на І етаж, вх. Г от осеметажен блок ЕП - 1, строен 1976г. тристаен с площ 81,31 кв.м, 1.112% ид.части от общите части на сградата, мазе №72 с площ 4.31 кв.м, ведно с правото на строеж Апартамент №19, на ІІ етаж, вх. Г от осеметажен блок ЕП - 1, строен 1976 г., двустаен с площ 65.27 кв.м, 1.129% ид. части от общите части на сградата, мазе № 76 с площ 4.78 кв.м, ведно с правото на строеж,гр.Дупница, ж.к. "Бистрица", блок ЕП - 1 кв. 222, парцел ХІІІ - за комплекс жил. строителство
3007.01.2008 г.Продажба    43504.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 8 на І етаж, вх. Г от осеметажен блок ЕП - 1, строен 1976г. тристаен с площ 81,31 кв.м, 1.112% ид.части от общите части на сградата, мазе №72 с площ 4.31 кв.м, ведно с правото на строеж Апартамент №19, на ІІ етаж, вх. Г от осеметажен блок ЕП - 1, строен 1976 г., двустаен с площ 65.27 кв.м, 1.129% ид. части от общите части на сградата, мазе № 76 с площ 4.78 кв.м, ведно с правото на строеж,гр.Дупница, ж.к. "Бистрица", блок ЕП - 1 кв. 222, парцел ХІІІ - за комплекс жил. строителство
6812.04.2010 г.Продажбаконкурс  10684.80 лева16422.05.1998 г.ЧастнаМасивна двуетажна сграда със застроена площ 304 кв.м, строена 1965г. включит. пристройка от 71 кв.м стопанска постройка с площ 372 кв.м и тоалетна с площ 42 кв.м всички строени 1970 г. и ползвани за училище. Дворно място - п-л ІV кв.3 с площ 5 300 кв.м.с.Тополница, кв.3, п-л ІV
2312.07.2010 г.ПродажбаКОНКУРС   177125.06.2010 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 68789.20.465 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин шестдесет и пет/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед |№300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение, засягащо поземления имот - със Заповед №КД-14-10-135/22.06.2010 год. на началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, адрес на поземления имот: град Дупница, жилищен комплекс "Бистрица", площ 10 671 кв.м /десет хиляди шестстотин седемдесет и едни квадратни метра/, трайно предназначение на територията: "урбанизирана", начин на трайно ползване: "за други видове спорт", стар идентификатор: 68789.20.403 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин и три/, представляващ: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х /десети/ - за обществено обслужване, спорт и развлечения, квартал 205 /двеста и пет/ по регулационния план на град Дупница, с улична регулация, утвърдена със заповед №543/29.03.1989 год. и дворищна регулация, утвърдена със заповед №922/10.05.2010 год., с урегулирана площ 10 643 кв.м /десет хиляди шестстотин четиридесет и три квадратни метра/Област с административен център Кюстендил, Община Дупница, град Дупница, жилищен комплекс /жк/ Бистрица
94702.08.2005 г.Продажба    44004.07.2000 г.ЧастнаАпартамент №92 на VІІІ етаж, вх.А от осеметажен блок ЕП-1, строен 1976г. двустаен с площ 65.28 кв.м, 0.959% ид.ч.от общите части на сградата, мазе № 80 с площ 8.25 кв.м, ведно с правото на строеж Апартамент №23 на ІІІ етаж, вх.А от осеметажен блок ЕП-1, строен 1976г. двустаен с площ 65.28 кв.м, 1.095% ид.ч.от общите части на сградата, мазе № 9 с площ 13.65 кв.м, ведно с правото на строежгр.Дупница, ж.к."Бистрица", блок ЕП-1 кв. 222, парцел ХІІІ - компл. жил. строителство
8318.01.2003 г.Продажба    2930.08.1996 г.ЧастнаПристройка към сградата на централна баня масивна, на 2 етажа, с площ 178 кв.м, стр.1971 год. Състои се от пералня, бръснарско - фризьорски салон, химическо чистене. Гараж - 54 кв.м, масивен, стр. 1986 год.гр.Дупница, ул."Андон Величков" п-л І - 2078, кв. 109
......................... Придобиване право на собственост    457719.07.2016 г.ЧастнаПоземлен имот №000193 /сто деведесет и три/, в землището на с. Джерман, с ЕКАТТЕ 20 763 /двадесет хиляди седемстотин шестдесет и три/, община Дупница, с площ 8.340 дка /осем цяло триста и четиридесет хилядни декара/; Начин на трайно ползване: Пасище, мера; категория на земята при неполивни условия: осма. Имотът се намира в местността "Еминица". Имотът е образуван от имот №000030 /тридесет/.Област Кюстендил, Община Дупница, село Джерман, поземлен имот с №000193
?19.01.2001 г.Продажба    5002.09.1996 г.ЧастнаСградата на Младежки дом, застроена през 1979 год., с полувантова конструкция, на 4 етажа, състояща се от: I - во ниво - застроено 156 кв.м, по терена 97 кв.м - бар - зала, фоаие. II - ро ниво - застроено 375 кв.м, покрити тераси - 108 кв.м от: зала, дискотека, фоаие, ПРУ, складови помещения. III - то ниво - изгледни тераси - 440 кв.м от: фоаие, канцелария, санитарен възел, бюфет, 2 складови помещения. IV - то ниво на 995 кв.м от малка зала, канцелария, голям коридор, голяма зала, сладкарница. Ведно с прилежащия терен.гр.Дупница, ул. "Христо Ботев", кв. 75, имот парцел 1728
150720.11.2006 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книгитърг   64315.10.2001 г.Частна1/2 идеани част от урегулиран поземлен имот - парцел ХІХ, находящ се в кв.173 по плана на гр.Дупница, целия с площ 368 кв.м.гр.Дупница, ул." Ропотамо" кв. 173, УПИ /п-л/ ХІХ
124821.11.1996 г.Продажбачл. 64, ал.1 от ЗОС   2229.08.1996 г.ЧастнаПроизводствена сграда на два етажа, масивна строена през 1961 год. със застроена площ 173.73 кв.м, в която на всеки етаж има по две стаи, а под цялата сграда - мазегр.Дупница, ул. "Кирил и Методи" №10, парцел XIV - 2212, кв.78
224828.11.2008 г.Продажба    166406.08.2008 г.ЧастнаПоземлен имот /ПИ/ №68789.608.233/землище шетдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестотин и осем, имот двеста тридесет и три/, по кадастралната карта на град Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 година на Агенция по кадастър, изменена със Заповед №КД-14-10-43/19.05.2008 година на началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с площ 2 879 кв.м /две хиляди осемстотин седемдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение " урбанизирана територия", начин на трайно ползване "средно застрояване /т 10 до 15 м/, със стар идентификатор: квартал 89 /осемдесет и девети/, урегулиран поземлен имот /УПИ/ XХІX/двадесет и девети/ - за "жилищно-устройствена зона". Имотът не съдържа сгради.Област с административен център Кюстендил, Община Дупница, град Дупница, ул."Втори януари" №16
4311.01.1999 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книгиМагазин № 2 и 3 - с договори от 8.06.1995г.   1731.08.1996 г.ЧастнаПодблоково пространство - партерния етаж на седеметажен жил. блок ЕП - 63, построен 1983 год. със застроена площ общо 496 кв. м, в незавършен вид състоящо се от: Магазин № 1 - 143 кв. м; Магазин № 2 - 185 кв. м; Магазин № 3 - 143 кв. м; ОФИС - състоящ се от стая, антре и санитарен възел със застр. площ 25 кв.мгр.Дупница, ЖК "Бистрица", блок ЕП - 63, парцел I, кв.220
8528.01.2006 г.Продажба    5518.02.1997 г.ЧастнаСГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ И УСЛУГИ На три етажа /партер и два етажа/ със застроен обем 2300 куб. м, масивна, построена през 1971 година. Мястото върху, което е изградена сградата е изплатено от бившия ОНС гр. Кюстендил за изграждането на Обществен център.с.Крайници, кв.32, Обществен център
2607.01.2008 г.Продажба    5002.09.1996 г.ЧастнаСградата на Младежки дом, застроена през 1979 год., с полувантова конструкция, на 4 етажа, състояща се от: I - во ниво - застроено 156 кв.м, по терена 97 кв.м - бар - зала, фоаие. II - ро ниво - застроено 375 кв.м, покрити тераси - 108 кв.м от: зала, дискотека, фоаие, ПРУ, складови помещения. III - то ниво - изгледни тераси - 440 кв.м от: фоаие, канцелария, санитарен възел, бюфет, 2 складови помещения. IV - то ниво на 995 кв.м от малка зала, канцелария, голям коридор, голяма зала, сладкарница. Ведно с прилежащия терен.гр.Дупница, ул. "Христо Ботев", кв. 75, имот парцел 1728
26702.03.2000 г.Заповед за деактуване    21305.10.1998 г.ЧастнаМасивна едноетажна административна сграда - бивш общински дом със застроена площ 266 кв.м. Прилежащ терен - 1214 кв.м, включени в парцел VІІІ кв.23 по рег. план на с. Самораново. Целият парцел VІІІ е 1340 кв.м, придаваемите места от имоти 337, 330 и 339 не са уредени.с.Самораново, кв. 23, парцел VІІІ
81527.06.2003 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    100210.06.2003 г.ЧастнаПарцел ІІІ - общ. с площ 602 кв.м, находящ се в квартал 289 по плана на гр. Дупница от 1958г.; застроен с право на строеж.гр. Дупница, ул. "Люляк" №33, кв. 289, парцел ІІІ - общ.
6121.01.2003 г.ПродажбаАпартамент №14   51204.07.2000 г.ЧастнаАпартамент № 5, на І етаж от дванадесететажен блок ППП-1, строен 1979г., едностаен с площ 55.79кв.м, 1.056% ид. част от общите части на сградата, мазе - без такова към апартамента, ведно с правото на строеж Апартамент №14, на ІІІ етаж от дванадесететажен блок ППП-1, строен 1979г., едностаен с площ 57.29 кв.м, 1.266% ид. части от общите части на сградата, мазе №33 с площ 3.21 кв.м ведно с правото на строежгр.Дупница, ж.к. "Дупница" блок ППП-1, кв.95, парцел ІІ-за компл. жил. строителство
151822.11.2006 г.Продажба    37631.01.2000 г.ЧастнаЖилищно - строителен парцел ІV - 3548 кв. 266 по рег. план на гр.Дупница с площ 400 кв.м /застроен с правото на строеж/гр.Дупница , ул."Отовица", кв. 266, п-л ІV - 3548
113905.11.2002 г.Продажба    58916.03.2001 г.ЧастнаЖилищна част от І етаж, с площ 33 кв.м, втори жилищен етаж с площ 123 кв.м и таванско помещение над етажа от масивна двуетажна сграда, строена 1910г. Прилежащ терен - 300 кв.м от имот парцел № 796, кв.74, включен в парцел VІІ - 796гр.Дупница, ул."Николаевска" кв.74, имот №796, вкл. в парцел VІІ - 796
150120.11.2006 г.Продажба    17228.05.1998 г.ЧастнаАПАРТАМЕНТ № 24 от четириетажен жил. блок с магазин в партерния етаж, находящ се на ІV ет., вход "А" с плащ 53.37 кв.м, 2.40 ид. части от общите части на сградата, мазе № 7 с площ 8.29 кв.м и таван № 14 с плащ 8.42 кв.м. Сградата е масивна, строена 1970 г.гр.Дупница, ул."Велико Търново" №1, кв. 97, имот пл. №2226, вкл. в п-л І
32231.03.2003 г.Продажба    92301.03.2003 г.ЧастнаИмот № 000914 с площ 0.164 дка, находящ се в землището на с. Дяково, местност "Минчов кладенец"с.Дяково, местност "Минчов кладенец", имот № 000914 по плана за земеразделяне
76413.07.2007 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    99626.05.2003 г.Частна832/1268 части от парцел /УПИ/ ІІ - за жилищно строителство и магазини в кв. 56 гр. Дупница. /Изградени 4 - ет. жилищна кооперация с клуб. Жилищните сгради в имоти № 1459 и 1458 са с право на строеж и са запазени със самостоятелен режим на застрояване. Парцела е образуван от имоти №1456, 1458, 1459, части от № 1448, 1449 отчуждени за жилищно строителство.гр. Дупница, ул. "Антим І", ул."Любен Каравелов", кв. 56, парцел ІІ - за жил. строителство и магазини
113905.11.2002 г.Продажба    58916.03.2001 г.ЧастнаЖилищна част от І етаж, с площ 33 кв.м, втори жилищен етаж с площ 123 кв.м и таванско помещение над етажа от масивна двуетажна сграда, строена 1910г. Прилежащ терен - 300 кв.м от имот парцел № 796, кв.74, включен в парцел VІІ - 796гр.Дупница, ул."Николаевска" кв.74, имот №796, вкл. в парцел VІІ - 796
113905.11.2002 г.Продажба    58916.03.2001 г.ЧастнаЖилищна част от І етаж, с площ 33 кв.м, втори жилищен етаж с площ 123 кв.м и таванско помещение над етажа от масивна двуетажна сграда, строена 1910г. Прилежащ терен - 300 кв.м от имот парцел № 796, кв.74, включен в парцел VІІ - 796гр.Дупница, ул."Николаевска" кв.74, имот №796, вкл. в парцел VІІ - 796
86420.07.2004 г.Продажба    103508.08.2003 г.ЧастнаПарцел V - 603 с площ 588 кв. м, находящ се в кв. 52 по плана на с. Самораново, застроен с право на строеж.с.Самораново, кв. 52, парцел V - 603
86119.07.2005 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги1/2 идеална част   100004.06.2003 г.ЧастнаПарцел /УПИ/ V -1519 с площ 245 кв.м, находящ се в кв. 82 по плана на гр. Дупница, застроен с право на строеж.гр. Дупница, ул."Дунав", кв. 82, парцел V - 1519
41418.04.2003 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги1/2 ид.части   61220.07.2001 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот - парцел VII - 128 кв.15 по плана на с. Джерман, с площ 512 кв.м, застроена с право на строежс. Джерман, ул."Коста Петров" №80, кв.15, п-л VII - 128
35805.04.2006 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    161418.07.2005 г.ЧастнаПоземлен имот № 5836, включен в парцел /УПИ/ ХІ - 5836, 5835, в кв. 201а по действащия регулационен план на гр. Дупница, отреден за жилищно строителство, с нов идентификатор 68789.20.227 по кадастрална карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/ 30.07.2004 г. на изпълнителен директор на Агенцията по кадастъра с площ по кадатрална карта 225 кв.м.гр.Дупница, ул. "Патриарх Евтимий" № 124
148403.12.2007 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книги    161418.07.2005 г.ЧастнаПоземлен имот № 5836, включен в парцел /УПИ/ ХІ - 5836, 5835, в кв. 201а по действащия регулационен план на гр. Дупница, отреден за жилищно строителство, с нов идентификатор 68789.20.227 по кадастрална карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/ 30.07.2004 г. на изпълнителен директор на Агенцията по кадастъра с площ по кадатрална карта 225 кв.м.гр.Дупница, ул. "Патриарх Евтимий" № 124
149820.11.2006 г.Продажба    94111.04.2003 г.ЧастнаПарцел /УПИ/ ХVІ - 117 с площ 760 кв.м, находящ се в кв.12 по плана на с. Кременик, застроен с право на строеж.с. Кременик, кв. 12, парцел /УПИ/ ХVІ - 117
150220.11.2006 г.Продажба    74413.05.2002 г.ЧастнаПарцел /УПИ/ ХVІІ - 212 с площ 425 кв.м, находящ се в кв. 250 по плана на гр. Дупницагр. Дупница, ул."Пиротска" №26, парцел ХVІІ - 212кв. 250
30429.03.2007 г.Продажба    103908.08.2003 г.ЧастнаПарцел ІХ - 603 с площ 546 кв. м, находящ се в кв. 52 по плана на с. Самораново, застроен с право на строеж.с.Самораново, кв. 52, парцел ІХ - 603
30529.03.2007 г.Продажба    158121.10.2004 г.ЧастнаПарцел /УПИ/ ХV - 28 с площ 610 кв.м, в кв. 3, по действащия регулационен план на с. Пиперево. Застроен с отстъпено право на строеж.с. Пиперево, кв. 3, парцел /УПИ/ ХV - 28
76213.07.2007 г.Продажба    158322.10.2004 г.ЧастнаПарцел /УПИ/ ХІІІ - 6362, с площ 711 кв.м, находящ се в кв. 262 по действащия план на гр. Дупница.гр. Дупница, ул. "Саморанска", кв. 262, /УПИ/ ХІІІ - 6362
            
Страница 1 от 7 (322 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
Следваща
[Условие]Създаване на филтър